STRATEGISK PLAN

Planen er en handlingsplan og skal være: 

 • retningsgivende for medlemmer av styret
 • et styringsdokument for administrasjon / daglig leder og de ansatte / trenere i klubben.
 • et informasjonsdokument for klubbens medlemmer, foresatte, Norges Tennisforbund, Norges Idrettsforbund og allmennheten om hvordan STK driver klubben

Visjon:

En klubb for livet

Mål:

Å gi alle aldersgrupper og nivåer et godt sportslig tilbud. Klubben skal søke å rekruttere barn og unge, samt tilby unge konkurransespillere et godt og profesjonelt tilbud.

Klubbens hovedverdier:

Alle som kommer til klubben skal føle seg velkommen. 

Snarøya Tennisklubb skal fremstå som en ansvarsfull klubb der sunne og veloverveide verdier representerer våre grunnleggende holdninger. Trivsel er vår motivasjonsfaktor. 

Det anses som viktig for klubben og dens medlemmer at all dialog og omgang preges av 

 • Ærlighet
 • Respekt
 • God Sportsånd
 • Inkludering

Nulltoleranse for mobbing

Organisering:

 

 

 

Målsetninger 1:

1 - Styret i STK jobber etter prinsippene om å drive klubben: 

 • til det beste for medlemmene
 • etter sunne forretningsmessige prinsipper
 • kostnadseffektivt med overskudd i driftsregnskapet
 • i samarbeid med lokale myndigheter for et best mulig tilpasset miljø for innbyggerne i kommunen.
 •  

2 - Styret i STK har satt følgende organisatoriske målsettinger for ansatte og tillitsvalgte: 

 • å skape en kultur som bidrar til at alle føler seg velkommen.
 • lytte til medlemmene og iverksette tiltak som besluttes på årsmøtet
 • sikre et forsvarlig vedlikehold og en nødvendig oppgradering av ute- og inne anlegget 
 • legge til rette for sponsorater i klubbens lokaler og uteområder

1 - Styret i STK jobber etter prinsippene om å drive klubben: 

 • til det beste for medlemmene
 • etter sunne forretningsmessige prinsipper
 • kostnadseffektivt med overskudd i driftsregnskapet
 • i samarbeid med lokale myndigheter for et best mulig tilpasset miljø for innbyggerne i kommunen.
 •  

2 - Styret i STK har satt følgende organisatoriske målsettinger for ansatte og tillitsvalgte: 

 • å skape en kultur som bidrar til at alle føler seg velkommen.
 • lytte til medlemmene og iverksette tiltak som besluttes på årsmøtet
 • sikre et forsvarlig vedlikehold og en nødvendig oppgradering av ute- og inne anlegget
 • legge til rette for sponsorater i klubbens lokaler og uteområder

3 - Styret i STK har satt følgende idrettslige målsetninger for ansatte og tillitsvalgte: 

 • ha tilbud om gode treningsopplegg for barn, ungdom og voksne
 • undervise i tennis etter moderne treningsmetoder
 • tilrettelegge for konkurransespill
 • beholde så mange konkurransespillere i klubben så lenge som mulig, innenfor klubbens kapasitet
 • arrangere turneringer / lagspill for alle alderssegmenter 

4 - STK har definert 4 alderssegmenter i medlemsmassen. 

Det er definert følgende målsettinger mht. de aldersmessige gruppene:

 • I segment 1 å drive og utvikle klubbens tennisskole for barn fra 5 - 7 år. 
 • I segment 2 å stimulere gruppene U10, U12, U14, U16 og U19 til nasjonal og internasjonal konkurranse
 • I segment 3 å gi aktive spillere i aldersgruppen 19-35 år et tilbud gjennom sparring og lagtrening
 • I segment 4 å legge til rette for og utvikle veteraner, kvinner og menn til konkurranse - både lagmessig og individuelt gjennom klubbens aktivitetstilbud og deltagelse i lagserier

5 - Konkrete mål for administrasjonen og de ansatte i perioden 2021-2023  

Konkrete administrative mål som ønskes gjennomført:

 • å implementere nytt digitalt medlemsregister med integrasjon med NIF
 • å profesjonalisere informasjon og kommunikasjon med medlemmer og foreldre
 • tilrettelegge for utbedring av klubbhus, 2 nye innebaner, oppgradering av anlegget og uteareal.
 • å undersøke muligheter for tennishall

Konkrete faglige mål for ansatte:

 • Tilrettelegge og forbedre aktiviteter for klubbens medlemmer
 • Forbedre Tennisskolen barn for å sikre rekruttering til klubben
 • Arrangere minst 10 camper / arrangement i året med aktiviteter for spillere på alle nivåer og aldre.
 • Med dagens kapasitet vil klubben legge spesielt til rette for juniortennis fra Rødt Nivå til og med U14
 • Stimulere til deltakelse i Norgesmesterskap og Landsmesterskapet (u12)

Anlegget:

STK har i dag en minitennisbane, 5 grusbaner og 3 hard court baner av typen Plexi Pave. Klubbhus inneholder et oppholdsrom (kjøkken, spisebord, strenging m.m.), boder og herre- og damegarderobe.

1.Innendørsbaner

Administrasjonen arbeider med å etablere en ny boblehall over bane 7 og 8. Banene skal snus nord-syd og skal fornyes fra bunnen av med kunsgrusdekke av typen Top Sand. Til boblehall over bane 1, 2 og 3 ønsker klubben å bygge en inngang (tilbygg) slik at medlemmene kan vente på tur og skifte sko før de skal inn i hallen slik at man letter kan holde boblen ren og ryddig. Bane 1 til 3 ønskes fornyes, enten med kun toppdekke eller også mellomdekke. Drenering på bane 1 til 3 ønskes utbedres.

2.Utendørsbaner

Samtlige grusbaner ønskes forbedret.

3.Klubbhus

Styret ønsker å bygge nytt klubbhus. Formålet med ombyggingen er å modernisere, kontorfasiliteter og utvide sosial sone, spesielt for barn og unge (gjøre lekser, være sosiale m.m.), men også til bruk for andre medlemmer og under turneringer.

4.Anlegget generelt

Uteareal, gjerder, bannere osv. skal i strategiperioden oppusses, fornyes og oppgraderes til mer moderne standard. Anlegget fremstår i dag som slitt og lite vedlikehold.

Administrasjonen skal i perioden utarbeide en plan for langsiktig vedlikehold.

5.Sponsorer

Administrasjonen ønsker å arbeide med å øke sponsorinntektene til 10% av klubbens inntekter. Sponsorinntekter har falt fra 10% i 2017 til 5% i 2020. Daglig leder og/eller hovedtrener skal arbeide med sponsorater og honoreres ved suksess.

6.Mål og prising

Prisene ved klubben skal gi alle medlemmer mulighet til å spille. Inntektene skal gi mulighet til å utføre nødvendig vedlikehold og investeringer. Klubben er en ideell forening / idrettslag der det ikke er krav til overskudd, utover det som er nødvendig for å sikre sunn drift og å opprettholde et godt anlegg for medlemmene. 

7.Kapasitet og baneutnyttelse 

STK er en mellomstor klubb med mange ivrige medlemmer i alle aldere. Klubben har fostret spillere i internasjonal toppklasse og har gode spille nasjonalt i mange klasser. Styret har vedtatt et tak på ca. 550 medlemmer med dagens anlegg, spesielt mtp. innendørstilbudet med 3 baner. Dette vil revurderes når man har erfaring fra første vintersesong med ny boble over bane 7 og 8.

Tennisanlegget ligger i et område som har hatt stor befolkningsøkning og det er ventet fortsatt stor økning fremover. Det er et område med mye barn og ungdom og rekrutteringspotensialet er meget godt. Konkurrerende idretter er særlig fotball, håndball og bandy.

Baneutnyttelsen skal reflektere målet om å gi et godt tilbud til alle grupper i medlemsmassen. Med en medlemsmasse på omtrent 550 medlemmer utnytter klubben nå i stor grad hele kapasiteten, spesielt vinterstid. Fordelingen av timer, trenere og baner skal gi alle medlemmer et godt tilbud. 

Det er viktig at tilbudet til konkurransetennis er tilpasset klubbens bane- og trenerkapasitet og økonomi. 

For klubben er det viktig å videreutvikle tilbudet av gruppetimer. Dette vil gi flere medlemmer et tilbud enn det et utstrakt salg av privattimer og faste timer gjør.

Bookingsystemet:

Klubbens banebookingsystem, MATCHi, benyttes for reservering av både inne- og utebaner. Pga. kapasitet er det kun medlemmer som har mulighet til å reservere bane i boblehallen og ute.

Det skal innføres regulering av banebooking per person slik at alle medlemmer får samme mulighet til å spille.

Sportslig virksomhet:

 • Klubben har som målsetting å gi sine medlemmer et bredest mulig tilbud, samtidig som det legges til rette for at de som ønsker det får et godt basistilbud for konkurransetennis
 • Styret er av den oppfatning at pedagogisk riktig tennislæring skaper mestring, interesse og lojalitet til klubben (NTF’s spillerguide-modell)
 • Målet fremover er en forbedring av tennistilbudet for de minste og andre som starter med tennis.
 • Klubben har et samarbeid og ønsker et fortsatt samarbeid med andre klubber i nærområdet

Klubben har erfart at medlemmer booker timer uten å benytte disse, som gjør at andre medlemmer ikke får spille. Styret vil søke å forhindre dette i første omgang med maks booking per medlem. Hvis tiltaket ikke hjelper kan styret bli nødt til å innføre baneleie også sommertid.

1.Tennisskolen barn (1. til 4. trinn)

Tennisskolen barn utgjør rekrutteringsgrunnlaget for konkurransetennis og livslang tennisinteresse.

Klubben har derfor en målsetting om å fokusere på barn og unge. Hovedpoenget i denne fasen er å skape interesse for tennis og all aktivitet bør være preget av moro. Tennis bør gå sammen med andre idretter/fysisk aktivitet. Tennisinstruksjonen holdes i enkle former og målet med all aktivitet er grunnleggende ballkontroll. 

Snarøya følger Play and Stay systemet, som innebærer at tennisskolen er inndelt i nivåene rød, orange, grønt og gult. Dette innebærer at det kan være flere barn på banen og en bedre utnyttelse av arealene.

Det er viktig at Tennisskolen barn har fokus på kvalitet i treningen. Oppholdet i tennisskolen er avgjørende for at barna fortsetter med tennis, enten som konkurransespillere eller mosjonister. De ivrigste deltakerne i tennisskolen barn kan bli tilbudt å være med i konkurransegruppen barn (se pkt. senere) det året de fyller 9 år og i konkurransegruppen ung fra det året de fyller 13 år. Det er trenerteamet (konf. daglig leder og styret) som bestemmer hvilke spillere som får tilbud om deltagelse. 

2.Tennis ung /ungdom/hobby

Klubben skal ha et rimelig tilbud til barn og unge som ønsker å spille tennis, men som ikke spiller turneringer eller er aktive mht. egentrening.

3.Tennis for voksne

Et av klubbens hovedmål er å gi et bredt tennistilbud til områdets befolkning fra barn til pensjonister: Tennis for alle. Det betyr at tennis som mosjons- og trimaktivitet for alle aldersgrupper er et viktig delmål. Klubben har voksenkurs fra nybegynnerkurs til videregående.

4.Konkurransespill

Et overordnet sportslig mål er å oppnå at mange spillere fra klubben deltar i lagserier, turneringer og NM. Det forventes at konkurransespillere representerer klubben i individuelle turneringer, seriespill og lagturneringer.

Klubben har i dag flere lag i lagserien i både dame, herre og veteranklassene. Klubblagene skal i tillegg brukes som plattform for yngre spillere slik at de kan få erfaring med konkurransespill mot voksne spillere.

Konkurransemiljøene i norsk tennis er små og det er få toppspillere i hver klubb. Det er også relativt ressurskrevende med konkurransespillere. De spiller ofte, og krever mye oppfølging fra trener. For Snarøya TK vil det være naturlig å samarbeide med andre klubber. Trenerne og hovedtrener oppfordres til aktivt å samarbeide på tvers av klubb grensene for å få satt sammen gode treninger og treningsgrupper for våre spillere. 

Alle spillere som ønsker å delta i konkurransespill skal vurderes etter: 

 • Spillestyrke / ferdigheter
 • Interesse / holdning / treningsdisiplin
 • Deltakelse på klubbens tilbud (tennis, fystrening, sosialt samvære m.m.).
 • Egentrening, minimum halvparten av mengde i forhold til den organiserte treningen

Alle foresatte med barn i konkurransegruppe må være forberedt på å bidra på turneringer, dugnader, reiser, etc

Konkurransegruppen barn (9 – 12 år)

Spillere fra 9 år som har vist interesse for turneringsspill kan inviteres til å delta i klubbens konkurransegruppe. For å gi alle en mulighet til å delta skal klubben delvis subsidiere tilbudet. Klubben ønsker å tilrettelegge for et tilbud om ukentlig fystrening, bane for egentrening i helgen, morgentrening, treningscamper, sosialt samvær og oppfølging av trenere på turneringer. Spillere i alderen 9-12 er i den såkalte “motoriske gullalder”, en meget viktig alder for utviklingen av tennisspillere, men det er viktig at de også driver allsidig ball-lek. Samarbeid med foreldre er viktig.

Klubben forventer at deltakeren i konkurransegruppen deltar aktivt og med lavt fravær på klubbens tilbud (som nevnt over) og i turneringsspill, egentrening i helger, god oppførsel og representerer klubben på en positiv måte.

Konkurransespillere ung (13-16 år):

Fra 13 år vil spillerne ha behov for mer kapasitet enn tidligere. STK har begrenset med banekapasitet og skal etter beste evne gi et visst tilbud som for de yngre. I tillegg skal klubben aktivt samarbeide med andre klubber for et bredere tilbud. Her må også foreldre bidra mht. samarbeid med spillere og trenere i andre klubber for å dekke spillernes treningsbehov.

Mange av de beste utøverne over 13 år går på tennis-ungdomsskole og idrettsgymnas som gir anledning til mer trening og skal dekke deler av treningsbehovet. 

Konkurransespillere 17 år og eldre:

Denne aldersgruppen vil i stor grad være mer selvstendig og de krever en annen oppfølging enn yngre spillere. Klubben vil i første rekke tilby trening med veiledning og oppfølging under lagturneringer.

Spillerne oppfordres til egentrening innenfor spillerens treningsopplegg. Målet for de fleste spillerne er å få tilbud om plass på universitet i USA med tennis-opplegg. Spillere som ønsker å satse på høyeste nivå (WTA, ATP) vil måtte lage egne opplegg, men klubben vil, i den grad det er mulig og økonomisk forsvarlig, støtte slike spillere, f eks med subsidiert baneleie midt på dagen når det er ledig kapasitet.

Klubben ønsker å tilby spillere som enten har spilt på høyere nivå (college tennis eller tilsvarende) og spiller på klubbens elitelag / øvrige seniorlag som er i aldersgruppen 20-35 år, mulighet til å spille gratis som sparring- spillere med klubbens eldre juniorer i konkurransegruppen, samt delta gratis på lagtreninger. Disse spillerne må til gjengjeld forplikte seg til å delta på klubbens elitelag eller øvrige seniorlag.

Turneringer

Snarøya TK skal arrangere turneringer i regi av Norges Tennisforbund. Klubben arrangerer årlig mellom 4-8 turneringer. Det er viktig med hjelp fra foreldre, i tillegg til klubbens trenere og daglig leder, til vakter og kioskvakter. Turneringskomiteen er ansvarlig for å finne en turneringsansvarlig for hver turnering som sørger for at oppgavene blir jevnt fordelt på medlemmene som deltar i turneringen. Klubben skal ha en superbruker på Tournament Software.

Lagtennis

Snarøya TK har 3 veteranlag (2 herre og 1 damelag), 4 seniorlag (1 damelag og 3 herrelag). Klubben betaler påmeldingsavgift for lagene. Lagdeltakelse er gratis for spillerne. Lagene er en blanding av spillere fra konkurransegruppen og eldre spillere fra klubben. 

Målet for klubben er å ha både dame- og herrelag. Minst et av lagene bør være plassert i 1. eller 2. divisjon for å skape en god motivasjon og utfordring for yngre konkurransespillere. Lagtennis er en god læringsarena for yngre spillere, og en kjærkommen konkurranseform for eldre spillere. Klubben forventer at deltakere ved lagtennis deltar likeverdig på hjemme og bortekamper.

Trenerteamet

Hovedtrener er ansvarlig (sammen med daglig leder og styret) for ansettelse av trenerteam og ekstratrenere. Trenerne skal behandle hverandre og spillere med respekt og høflighet uansett bakgrunn, nivå og utdannelse. Hovedtrener er ansvarlig for å skape et godt miljø og et godt samarbeid mellom trenerne. Teamet skal samles til sosialt arrangement minst 2 ggr. per år.

Hovedtrener og daglig leder skal planlegge ressursbehovet og tilbudet i klubben (sommer og vinter) i god tid slik at dette kan kommuniseres med spillere, medlemmer og foreldre.

Hovedtrener, sammen med daglig leder, skal regelmessige gjennomføre avdelingsmøter. I møtene skal teamet diskutere; planlegging av trening for alle grupper, uttak til konkurransegrupper, treningsopplegg for konkurransespillere med bakgrunn i analyse og diskusjon (tider, fokusområder, turneringer, sosiale arrangement, foreldreinformasjon osv.), fordele / diskutere tilbud mht. privattimer,  gruppetimer, tennisskolen alle aldre, kommunikasjon og informasjon med medlemmer, styret og foreldre, arrangementer og turneringer, sosiale arenaer, klubbmesterskap m.m.

Trenerteamet skal gå foran med et godt eksempel ift. barn og unge og vise respekt, inkludering,  ærlighet og nulltoleranse for mobbing. Spillerne skal vise god oppførsel på trening og turneringer, samt de skal forstå at de representere klubben ute. Her har trenerne en viktig rolle, og involvering av foreldre kan være nødvendig.

Trenerne skal aktivt følge opp konkurransespillere mht. turneringerspill (fysisk deltakelse eller tlf. / personlig). Hovedtrener skal, sammen med teamet, fordele og planlegge trenernes oppfølging av spillernes turneringsspill.

Godt miljø

Snarøya TK skal tilby aktiviteter som gir et hyggelig miljø for spillere, trenere og ansatte i alle aldre. Anlegget skal være et sted hvor barn og voksne trives. Klubben skal arrangere interne turneringer og samlinger gjennom hele året for klubbens juniorer, samt interne turneringer for våre voksne medlemmer (klubbmesterskap). Godt miljø er viktig for alle medlemmer og de som jobber på klubben. For medlemmer handler det om å føle tilhørighet og føle stolthet for klubben. Det samme gjelder for konkurransespillere som i tillegg yter bedre i et lag. 

Avsluttende kommentarer:

Når spillere fra STK oppnår gode resultater skal klubben profilere spilleren gjennom f.eks. Facebook, Instagram, hjemmeside m.m. (daglig leder og hovedtrener har ansvaret for at dette blir gjort). I yngre aldre er det viktig at alle spillere får lik oppmerksomhet, uansett resultat.