Vedtekter for Snarøya Tennisklubb

 

(ihht NIF’s Basis-Lovnorm for Idrettslag pr 22.10.15)

 

Vedtekter for Snarøya Tennisklubb, stiftet 3 mars 1971.

 

Vedtatt den 3 mars, 1971 med senere endringer senest av 31 mars 2016

 

Godkjent av Akershus Idrettskrets 3 mars 2010.

 

 

 • 1 Formål

 

Snarøya Tennisklubb har til formål å virke for tennissportens fremme og å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

 

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

 

 

 • 2 Organisasjon

 

Snarøya Tennisklubb er medlem av NIF gjennom Akershus Idrettskrets.

Snarøya Tennisklubb er medlem av Norges Tennisforbund, Region Østland Vest, Akershus Tenniskrets.

Snarøya Tennisklubb hører hjemme i Bærum kommune, og er medlem av

Bærum idrettsråd.

 

Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Reglene i NIFs lov, jf 2 (4) i lovnormen gjelder idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

 

 

 • 3 Medlemmer

 

Snarøya Tennisklubb består av personlige medlemmer:

 

Alle som aksepterer Snarøya Tennisklubb og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. For så vidt årsmøtet finner at hensynet til banekapasiteten tilsier det, kan årsmøtet likevel gi styret fullmakt til å etablere en venteliste for medlemskap. Dersom det besluttes å etablere venteliste skal alle som ønsker medlemskap bli satt på venteliste. Opptak fra venteliste skal være basert på objektive og forutsigbare kriterier.

 

Nye medlemmer tas opp etter skriftlig søknad som inneholder opplysning om søkerens alder og bopel og om søkeren før har vært eller er medlem av idrettslag tilsluttet NIF.

 

Alle som har søkt om medlemskap og står på venteliste, har fortrinnsrett til å bli tatt opp som medlem. Opptak av nye medlemmer skal straks føres inn i medlemsprotokollen.

 

Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt idrettslagets lover og bestemmelser.

 

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp.

 

Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

 

Snarøya Tennisklubb skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av Idrettsstyret.

 

Æresmedlemmer velges av årsmøtet etter enstemmig innstilling fra styret.

 

 

 • 4 Medlemskontingent og avgifter

 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis innen 1 april.

 

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud.

 

Medlemmer under 17 år betaler en lavere kontingent. Medlemmer som ikke driver aktivitet betaler lavere kontingent enn medlemmer som driver aktivitet.

 

Et medlem som tross krav unnlater å betale kontingenten, kan av styret nektes adgang til baneområdet. Styret har anledning til å sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste eller av andre gyldige grunner.

 

 

 • 5 Stemmerett og valgbarhet

 

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. NIFs lov § 2-9.

 

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i laget. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

 

Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i idrettslaget. Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

 

 

 

 

 

 • 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

 

For refusjon av utgifter og godtgjørelse til Snarøya Tennisklubbs tillitsvalgte gjelder:

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå av budsjett og regnskap.

 

 • 7 Kjønnsfordeling

 

Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.

 

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Vara medlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

 

Idrettsstyret kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen.

 

 • 8 Inhabilitet

 

Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

 1. a) når vedkommende selv er part i saken
 2. b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken
 3. c) når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part
 4. d) når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret i et selskap som er part i saken

 

Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part.

 

Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ.

 

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og at idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete.

 

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i samme organisasjonsledd.

 

Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

 

 

 • 9 Straffesaker

 

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser).

 

 

 • 10 Årsmøtet

 

Idrettslagets øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år innen 1. april.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

 

Alle Snarøya Tennisklubbs medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

 

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse.

 

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

 

 

 • 11 Ledelse av årsmøtet

 

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av Snarøya Tennisklubb.

 

 

 • 12 Årsmøtets oppgaver

 

Årsmøtet skal:

 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand..
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta idrettslagets budsjett
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
 11. a) Leder og nestleder
 12. b) 3 styremedlem(mer) og 2 vara medlem(mer)
 13. c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. § 12 pkt. 9.
 14. d) 2 revisorer
 15. e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.
 16. f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 vara medlem for neste årsmøte.

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges vara medlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

 

Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.

 

Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslag eller i lag organisert av samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.

 

Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i ledende stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet. Begrensningen gjelder dog ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik samarbeidsavtale, styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.

 

 

 • 13 Stemmegivning på årsmøtet

 

Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.

 

Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

 

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov §§ 2-4 og 2-5.

 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vara medlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

 

 • 14 Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget

 

Ekstraordinært årsmøte i Snarøya Tennisklubb innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter:

 

 1. a) Vedtak på årsmøte i idrettslaget.
 2. b) Vedtak i styret i idrettslaget.
 3. c) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets medlemmer.
 4. d) Krav etter vedtak i overordna organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets.

 

Ekstraordinært årsmøte i Snarøya Tennisklubb skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.

 

 

 • 15 Snarøya Tennisklubb styre

 

Snarøya Tennisklubb ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
 2. Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøte/ting eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre på se at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.
 3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.
 4. Representere idrettslaget utad.
 5. Oppnevne ansvarlig for politiattest.
 6. Oppnevne ansvarlig for barneidrett.

 

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller minst 2 av styremedlemmene forlanger det.

 

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

 

 

 • 16 Grupper/avdelinger/komiteer

 

Idrettslaget skal ha valgkomité som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i idrettslaget, etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet.

 

Laget kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Lagets årsmøte bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 12 pkt. 9.

 

For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten styrets godkjennelse.

 

 

 • 17 Lovendring

 

Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 

Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

 

Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov.

 

 • 18 kan ikke endres.

 

Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for idrettslaget, trer i kraft umiddelbart.

 

 

 • 18 Oppløsning

Oppløsning av idrettslaget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

 

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget.

 

Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 17.

 

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret.

 

Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.